izvajalec: 2B

naslov: PASTIRČE MLADO (ljudska)

Album: Pastirče mlado

Izdano: 2020

Intonacija: F

Avtor: Gašper Mihelič

PastFirče mlA#ado Fiii milo,  kaj si se tA#ako stFužilo?
PastDmirče mlCado A#iii milFooo,  kaj sA#i se tFako stCuuužFiiilo?

Kaj tFi je stA#ado nFestalo,  
al ti je A#srce klFonilo.

Kaj tDmi je stCado  nA#eeestFalooo, al tA#i je sFrce klCooonilFo.

Ja Fuzmem frA#ulu  pFa sviram,  
da svoju drA#agu dFozivam.
Ja Dmuzmem frCulu  pA#aaa svirFam,  da  svA#oju drFagu  dCooozivFam.

Sva gFora jA#eči Fod frule,  
a mene drA#aga nFe čuje.
Sva gDmora jCeči A#oood frulFeee,  a mA#ene drFaga nCeee čujFe.

OnFa se mA#eni Fodziva,  
da ona ljA#ubi drFugoga.
OnDma se mCeni A#ooodzivFaaa,  da Gmona ljAmubi drGmuuugogFaaa.
OnDma se mCeni A#ooodzivFaaa,  da Gmona ljAmubi drGmuuugogFaaa.

F     C     F

FAaaaA#aaaFaaa, aaa aaa Caaa, aaa aaa Faaa